Huisregels cliënt paramedisch

Algemeen
• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
• In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daarin geen waardevolle spullen aanwezig zijn.
• De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
• Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de vakken die voor de fysiotherapie gelden.
• Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
• Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u dit dan s.v.p. bij de balie.
• Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
• De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
• Na gebruik van de apparatuur verzoeken wij u vriendelijk de gebruikte materialen netjes op te ruimen op de daarvoor bestemde plekken.
• U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
• Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
• Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
• Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
• Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
• Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet AVG o.a. ook de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg, en Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, van toepassing.  Samengevat zijn deze in een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen (elektronisch) toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas (elektronisch) worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
• Elektronische gegevens uitwisseling vindt plaats conform de NEN-7510, 7512 en 7513 normen.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger (bij wilsonbekwamen) hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
• Voor de exacte inhoud van de Wet AVG, Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, verwijzen wij graag naar het internet. Op de website van het Ministerie van VWS vindt u alle wetten die met de zorg te maken hebben.

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt is er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

• De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
• Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
• Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit door de klant aangegeven te worden.
• De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
• Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
• De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informeel gedrag dat niet gewenst is, achterwege te laten.
• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal, in overleg met cliënt en fysiotherapeut, een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling worden beëindigd.
• Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden en tarieven
Helaas zijn wij genoodzaakt om gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, bij de cliënt in rekening te brengen. De kosten van een behandeling worden bijna altijd via internet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De tarieven die wij daarvoor hanteren zijn per zorgverzekeraar verschillend.

Ze liggen echter allemaal in de buurt van het bedrag dat wij hanteren voor onverzekerde behandelingen. De tarieven van de onverzekerde behandelingen zijn voor iedereen zichtbaar opgehangen in de wachtkamer.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht wilt indienen, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal gepoogd worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen. Natuurlijk doen wij er alles aan klachten te voorkomen!
Whatapp icoon